Conseillers / Contact

Semences UFA semences potagères

Josef Steiger

Chef de département
Cultures maraîchères, fleurs & cultures potagères
Tél. 058 433 65 55

Martin Wettstein

Bereichsleiter
Profigemüse / Blumen / Hobbygarten
Tél. 058 433 65 60
Portable 079 331 25 37